Όροι χρήσης

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα με την ονομασία Happypharmacy.gr  αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό την εξ ‘αποστάσεως πώληση παραφαρμακευτικών προϊόντων και ανήκει στην επιχείρηση  με επωνυμία Φαρμακείο Κυβέλη Σεργίου, με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, πλ.Κορνάρου 27,  ΔΟΥ Ηρακλείου, ΑΦΜ 047595516. Ο επισκέπτης/χρήστης του Happypharmacy.gr  υποχρεούται να διαβάσει και να αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης προκειμένου να προβεί σε χρήση του και να ελέγχει περιοδικά για τυχών τροποποιήσεις στους όρους αυτούς.

Με την είσοδο του επισκέπτη στην παρούσα ιστοσελίδα θεωρείται δεδομένο ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης.  Η  εταιρία δύναται  να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους  παρόντες  όρους    χρήσης, την εμπορική  πολιτική και το περιεχόμενο  της ιστοσελίδας  www.Happypharmacy.gr. Σε περίπτωση μη αποδοχής ενός ή περισσότερων όρων χρήσης απαγορεύεται  η σύνδεση και η χρήση των υπηρεσιών του Happypharmacy.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας Happypharmacy.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη  και το περιεχόμενο της δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παροχή συμβουλής, άμεση ή έμμεση προτροπή των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ενώ η σύμφωνη γνώμη ειδικού (π.χ. του θεράποντος ιατρού)  είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το  Happypharmacy,gr   δεσμεύεται   να  προστατεύει  τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ) όπως εκάστοτε ισχύουν. Για  τη διεκπεραίωση παραγγελιών  ζητούνται  από το χρήστη κάποια προσωπικά στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση) ώστε να γίνει δυνατή η παροχή των προϊόντων, τα προσωπικά αυτά δεδομένα  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το Happypharmacy.gr δεν πωλεί, ανταλλάσσει, αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους εκτός αν έχει εξουσιοδότηση από αυτούς ή αν καλή τη πίστει πιστεύει ότι η πρόσβαση ,χρήση, διατήρηση ή αποκάλυψη τέτοιων  στοιχείων απαιτείται  για α)  τη συμμόρφωση με  την  ισχύουσα νομοθεσία,κανονι σμούς, νομικές διαδικασίες ή απαιτήσεις Δημόσιων Αρχών ή Δικαστηρίων, β)τη διερεύνηση πιθανής παραβίασης των ισχυόντων όρων χρήσης  γ) τον εντοπισμό, αποτροπή ή αντιμετώ πιση υποθέσεων απάτης ασφαλείας ή τεχνικών προβλημάτων δ) την προστασία των δικαι ωμάτων και της ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της Εταιρίας και των χρηστών όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Το Happypharmacy.gr διατηρεί ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης και επισκεψιμότητας, Τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή και βελτίωση των υπηρεσιών του, την α ντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, ασφαλείας,  τεχνικών προβλημάτων και πιθανώς για την προσαρμογή προωθητικών ενεργειών και διαφημίσεων προς τους χρήστες και άλλους.

Οι ανώνυμες πληροφορίες που καταγράφονται περιλαμβάνουν τα στοιχεία επίσκεψης χρήση επισκέπτη, όπως διεύθυνση διαδυκτύου (IP address) , τοποθεσία, ηλεκτρονική διαδρομή από διακομιστή, στοιχεία που δηλώνει το πρόγραμμα πλοήγησης και ο υπολογιστής χρή στη/επισκέπτη κλπ. Οι ανώνυμες αυτές πληροφορίες ανήκουν στο Happypharmacy.gr και διατηρούνται σε διακομιστές ιδιοκτησίας του ή πιθανώς σε τρίτους συνεργαζόμενους πα ροχείς υπηρεσιών. Το Happypharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους προμη θευτές του ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ή εταιρίες για τα παραπάνω ανώνυμα στατιστικά στοιχεία καθώς και για στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων οι οποίες όμως σε καμιά περί δε θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Η  γνωστοποίηση  προσωπικών δεδομένων  από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου Happypharmacy.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών, ενώ στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης   δεν συναινεί  δεν θα πρέπει να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία.   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Happypharmacy.gr λαμβάνει μέτρα διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων  των  χρηστών χρησιμοποιώντας  τεχνολογία κρυπτογράφησης των ευαίσθητων δεδομένων που  μεταφέρονται  μέσω  του διαδικτύου από τους διακομιστές στον υπολογιστή του χρήστη  καθώς  και τεχνολογία ψηφιακής  πιστοποίησης των διευθύνσεων διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται στα πρωτόκολλα SSL (Secure Sockets Layer) και TSL (Transport Layer Security ), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές και χρηματικές συναλλα γές μέσω διαδικτύου. Οι χρήστες ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποστολή εμπιστευ τικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικόυ ταχυδρομίου δεν αποτελεί ασφαλή τρόπο από στολής, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσω πα, μη εξουσιοδοτημένα. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει κάποια μέτρα προ σωπικής ασφάλειας όπως π.χ. να αλλάζει τακτικά το password που χρησιμοποιεί ως με λος του Happypharmacy.gr , να μην χρησιμοποιεί συχνά τους ίδιους ή εύκολα ανιχνεύσι μους κωδικούς και να μην αποκαλύπτει κωδικούς σε τρίτους. 

COOKIES

Το Happypharmacy.gr  χρησιμοποιεί cookies όπως άλλωστε σχεδόν όλοι οι διαδικτυακοί ιστότοποι γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάποιες σημαντικές υπηρε σίες  στον επισκέπτη/χρήστη όπως το καλάθι παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, πρό οδος των παραγγελιών κ.α. Τα cookies  είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύο νται στον υπολογιστή του επισκέπτη χρήστη χωρίς όμως να προκαλούν βλάβες στον υπο λογιστή ή στα αρχεία του επισκέπτη χρήστη όπου αποθηκεύονται.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί αν θέλει να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον υπολογιστή του ώστε να μην δε χεται νέα cookies, ωστόσο έτσι δυστυχώς δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σe κάποιες από τις υπηρεσίες του Happypharmacy.gr. Τρίτα μέρη, διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακο μιστές δύναται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας, Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική αλλά στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

Το ηλεκτρονικό φαρμακείο παρέχεται από την εταιρία «ως έχει» και «όπως είναι διαθέ σιμο». Το Happypharmacy.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για τη λειτουργία του ηλεκ τρονικού καταστηματος  όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο υλικό ή προϊόντα που παρέχονται σε αυτό.

Για το λόγο αυτό οι επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστή ματος συμφωνούν στη χρήση του με δική τους ευθύνη. Το Happypharmacy.gr δεν εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα Happypharmacy.gr , οι διακομιστές  ή  τα μηνύματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  που αποστέλλονται από αυτό δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το Happypharmacy.gr δεν φέρει καμία ευ θύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορεί να πραγματοποιηθούν από τη χρήση του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορι σμένων σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή επακόλουθες. 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝΒΛΑΒΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του Happypharmacy.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπε ριφορά  καθώς  και από την υιοθέτηση  παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου α νταγωνισμού. Απαγορεύεται δε να αποστέλλει ή να εκπέμπει μέσω του παρόντος δικτυα κού τόπου παράνομο υλικό ή/και υλικό ψευδές, ανακριβές, υβριστικό, χυδαίο, βίαιο, δυσ φημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι δε θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και ότι δεν θα εμπο δίσει οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Ο χρήστης με λος  κατανοεί  και  αποδέχεται  ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Happyphrmacy.gr είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του Happypharmacy.gr  και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσης δι καιώματα τρίτων . Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στον ιστότοπο Happypharmacy.gr ή στα συστήματα που τον μεταδίδουν στους επισκέπτες/χρήστες  ευθύ νεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και υποχρεούται να αποκατα στήσει τη βλαβη αυτή και να αποζημιώσει το Happypharmacy.gr εφόσον αυτό υπέστη οικο νομική ζημία εξαιτίας της βλαβης αυτής.

Επίσης ο επισκέπτης/χρήστης του Happypharmacy,gr αποδέχεται ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Happypharmacy.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω του Happhpharmacy.gr καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρησης στοιχείων του και γενικότερα σε περί πτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Happypharamcy.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με του τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δυκτιακό τόπο του και για οποιαδδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Happypharmacy.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χα rακτηριστικά των προϊόντων που παρέχει, εντούτοις δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τα xαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που διατίθενται μέσω του ιστότο που αυτού είναι ανακριβή, μη πλήρη ,μη χρονικά ανανεωμένα ή εν γένει περιέχουν λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν  ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας του παρόντος δυκτιακού τόπου λόγω ανωτέρας βίας.

Ειδικότερα το Happy pharmacy.gr δε φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή και αναληθή στοιχεία που α φορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επι μέρους προμηθευτές του. 

ΕΓΚΥΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δεκατοόγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπα ράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης είτε σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμό Να τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να πραγματοποιήσει παραγγελία πρέπει : α)να συ μπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, β)να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλη σης όσον αφορά το πωλούμενο είδος , την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπόν δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, γ) να αποδέχεται ανεπι φύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κα ταρτιζόμενης σύμβασης με την ηλεκτρονική επιλογή « ΑΠΟΔΟΧΗ » που δίνεται στον επισκέ πτη/χρήστη από το δικτυακό τόπο. Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2252/1994, όπως τροπο ποιήθηκε κάθε φορά κσι ισχύει.

Ο καταναλωτής του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται κάθε φορά από την εταιρία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλή ρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για : α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, β)τα ουσώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, γ)την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς καθώς και το ΦΠΑ, δ) τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, ζ) το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι τελι κές, ήτοι συμπεριλαμβάνεται ο νομίμως ισχύων για κάθε προϊόν ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας και το Happypharma cy.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές και τη διαθεσι μότητα των προΪόντων του. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το Happypharmacy.gr υποστηρίζει πληρωμή με αντικαταβολή, όπου ο πελάτης πληρώ νει τον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής  εταιρίας, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του Happypharmacy.gr  κατά την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του. Ο πελάτης εχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παραγγελία ανέξοδα πριν αυτή παραδοθεί από την εταιρία μας στην εταιρία ταχυμεταφορών, διαφορετικά χρεώνεται τα έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής τα οποία δεν είναι δυνατό να ποζημιωθούν.

Πριν την αποστολή της παραγγελίας το Happypharmacy.gr μπορεί να επιβεβαιώσει τηλεφωνι κά τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να καθυστερήση την εκτέλεση της παραγγελίας ή να εκτελέσει μερικώς την παραγ γελία κατόπιν συννενοήσεως με τον πελάτη. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη έκδοσης απόδειξης λιανικης πώλησης ή τιμολογίου . Τιμολόγιο κό βεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τα εξής στοιχεία : επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα . 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τον τόπο παράδοσης και την επιβεβαίωση των στοιχείων του πελάτη. Σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί εφόσον έχει προηγουμένως ενημερωθεί ο καταναλωτής. Στην περίπτωση που ένα προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή ή έχει καταργηθεί ή βρίσκεται σε έλλειψη ο καταναλωτής ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικά  από την εταιρία μας σχετικά εφόσον αυτό είναι δυνατό προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση.

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών ή ανωτέρας βίας μία παραγγελία μπορεί να καθυστερήσει απρό βλεπτα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη το Happypharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία. 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες με το Happypharmacy.gr εται ρίες ταχυμεταφορών στις οποίες προωθεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέ φωνο του καταναλωτή ώστε να μπορέσει να γίνει η παράδοση. Για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ τα έξοδα αποστολής δεν επιβαρύνουν τον καταναλωτή ενώ για παραγγελίες μι κρότερες των 50 ευρώ τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Τα έξοδα αντι καταβολής επιβαρύνουν τον καταναλωτή σε κάθε περίπτωση. Τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα αντικαταβολής καταβάλλονται στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση των προΙόντων. Το Happypharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του παραπάνω ελάχιστου ποσού. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει ανιτιολογήτως από την πώληση εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάστα ση και εντός της κλειστής συσκευασίας του μαζί με την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης  χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη  εκτός από τα μεταφορικά έξοδα και τα έξοδα αντικαταβολής.

Το Happypharmacy.gr υποχρεούται να επιστρέψει το χρηματικό ποσό που προκύπτει στον καταναλωτή εντός 30 εργάσιμων ημερών με καταβολή του πο σού αυτού σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δοθεί από τον καταναλωτή εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθότητα και εγκυρότητα των χορηγολυμενων στοιχείων και πληροφοριών.   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση του προαίόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό, αλλοιωμένο ή δεν αντιστοιχεί με το προίόν που παρήγγειλε. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με την εταιρία μας ώστε να ενημερώσει σχετικά.Το προϊόν προς αντικατάσταση πρέπει να αποστέλλεται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη και συνοδευόμενο υποχρεωτικά από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο εντός το αργότερο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση που η αντικα τάσταση ζητείται επειδή το προϊόν που παρελήφθη ήταν ελαττωματικό, αλλοιωμένο ή δεν αντιστοιχούσε  με το προίόν της παραγγελίας ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με επι πλέον μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από την επιστροφή και αντικατάσταση του προϊ όντος.

Εφόσον πρόκειται να γίνει αντικατάσταση προϊόντος που δεν αποστελεί στην παραγ γελία , το προϊόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της αρχικής του συσκευασίας. Η αποστολή του νέου προϊόντος θα γίνεται εφόσον αυτό είναι εφικτό μέσα 5 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή του παλαιού.   

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το Happypharmacy.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα ούτε για την κα ταλληλότητα  των πωλούμενων προϊόντων για οποιοδήποτε σκοπό ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προΙόντων αυτών.Τέτοιες  εγγυήσεις μπορούν να παρέχονται μόνο από τους κατασκευαστές και ο πελάτης οφείλει να ενη μερώνεται σχετικά από τη συσκευασία του προίόντος. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του Happypharmacy.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχε τικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρόσημος,η ακυρότητα ή ακυροσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.     

Facebook