Προσωπικά Δεδομένα

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το  Happypharmacy,gr   δεσμεύεται   να  προστατεύει  τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ) όπως εκάστοτε ισχύουν. Για  τη διεκπεραίωση παραγγελιών  ζητούνται  από το χρήστη κάποια προσωπικά στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση) ώστε να γίνει δυνατή η παροχή των προϊόντων, τα προσωπικά αυτά δεδομένα  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το Happypharmacy.gr δεν πωλεί, ανταλλάσσει, αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους εκτός αν έχει εξουσιοδότηση από αυτούς ή αν καλή τη πίστει πιστεύει ότι η πρόσβαση ,χρήση, διατήρηση ή αποκάλυψη τέτοιων  στοιχείων απαιτείται  για α)  τη συμμόρφωση με  την  ισχύουσα νομοθεσία,κανονι σμούς, νομικές διαδικασίες ή απαιτήσεις Δημόσιων Αρχών ή Δικαστηρίων, β)τη διερεύνηση πιθανής παραβίασης των ισχυόντων όρων χρήσης  γ) τον εντοπισμό, αποτροπή ή αντιμετώ πιση υποθέσεων απάτης ασφαλείας ή τεχνικών προβλημάτων δ) την προστασία των δικαι ωμάτων και της ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της Εταιρίας και των χρηστών όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Το Happypharmacy.gr διατηρεί ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρήσης και επισκεψιμότητας, Τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή και βελτίωση των υπηρεσιών του, την α ντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, ασφαλείας,  τεχνικών προβλημάτων και πιθανώς για την προσαρμογή προωθητικών ενεργειών και διαφημίσεων προς τους χρήστες και άλλους.

Οι ανώνυμες πληροφορίες που καταγράφονται περιλαμβάνουν τα στοιχεία επίσκεψης χρήση επισκέπτη, όπως διεύθυνση διαδυκτύου (IP address) , τοποθεσία, ηλεκτρονική διαδρομή από διακομιστή, στοιχεία που δηλώνει το πρόγραμμα πλοήγησης και ο υπολογιστής χρή στη/επισκέπτη κλπ. Οι ανώνυμες αυτές πληροφορίες ανήκουν στο Happypharmacy.gr και διατηρούνται σε διακομιστές ιδιοκτησίας του ή πιθανώς σε τρίτους συνεργαζόμενους πα ροχείς υπηρεσιών. Το Happypharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους προμη θευτές του ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ή εταιρίες για τα παραπάνω ανώνυμα στατιστικά στοιχεία καθώς και για στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων οι οποίες όμως σε καμιά περί δε θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Η  γνωστοποίηση  προσωπικών δεδομένων  από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου Happypharmacy.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών, ενώ στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης   δεν συναινεί  δεν θα πρέπει να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία.   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Happypharmacy.gr λαμβάνει μέτρα διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων  των  χρηστών χρησιμοποιώντας  τεχνολογία κρυπτογράφησης των ευαίσθητων δεδομένων που  μεταφέρονται  μέσω  του διαδικτύου από τους διακομιστές στον υπολογιστή του χρήστη  καθώς  και τεχνολογία ψηφιακής  πιστοποίησης των διευθύνσεων διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται στα πρωτόκολλα SSL (Secure Sockets Layer) και TSL (Transport Layer Security ), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές και χρηματικές συναλλα γές μέσω διαδικτύου. Οι χρήστες ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποστολή εμπιστευ τικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικόυ ταχυδρομίου δεν αποτελεί ασφαλή τρόπο από στολής, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσω πα, μη εξουσιοδοτημένα. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει κάποια μέτρα προ σωπικής ασφάλειας όπως π.χ. να αλλάζει τακτικά το password που χρησιμοποιεί ως με λος του Happypharmacy.gr , να μην χρησιμοποιεί συχνά τους ίδιους ή εύκολα ανιχνεύσι μους κωδικούς και να μην αποκαλύπτει κωδικούς σε τρίτους. 

COOKIES

Το Happypharmacy.gr  χρησιμοποιεί cookies όπως άλλωστε σχεδόν όλοι οι διαδικτυακοί ιστότοποι γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάποιες σημαντικές υπηρε σίες  στον επισκέπτη/χρήστη όπως το καλάθι παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, πρό οδος των παραγγελιών κ.α. Τα cookies  είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύο νται στον υπολογιστή του επισκέπτη χρήστη χωρίς όμως να προκαλούν βλάβες στον υπο λογιστή ή στα αρχεία του επισκέπτη χρήστη όπου αποθηκεύονται.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί αν θέλει να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον υπολογιστή του ώστε να μην δε χεται νέα cookies, ωστόσο έτσι δυστυχώς δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σe κάποιες από τις υπηρεσίες του Happypharmacy.gr. Τρίτα μέρη, διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακο μιστές δύναται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας, Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική αλλά στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών. 

Facebook